Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Regulamin Serwisu WhyNotWORLD

Regulamin Serwisu Why Not WORLD

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego WhyNotWorld.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.whynotworld.pl zwanym w dalszej części Regulaminu „Serwisem”.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Operatorem Systemów Rezerwacji:

 1.  
 • Biletów Lotniczych,
 • Usług Hotelowych,
 • Ubezpieczeń Podróżnych,
 • Wynajmu Samochodów

 

oraz systemu dającego możliwość dowolnego łączenia wybranych usług w pakiety czyli "Systemu Dynamicznego Pakietowania", zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" na portalu whynotworld.pl jest WhyNotTRAVELspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223495, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-33-80-514.

2. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji na portalu whynotworld.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

3. Za pośrednictwem serwisu WhyNotWorld.pl zawierane są umowy z wykorzystaniem Internetu za pośrednictwem strony www, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204) ze zmianami.


4. Prawo odstąpienia od zawartej umowy.
Użytkownik, który zawrze umowę na zasadach i warunkach określonych w regulaminie o może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań.

Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu 10-dniowego na odstąpienie od umowy, w takim wypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku zawierania umów, których przedmiotem są usługi transportowe (zakup biletów lotniczych) - art. 16. ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225).

 

5. Minimalne wymagania systemowe: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu i obsługujące przeglądarki internetowe:

 1.  
 • Internet Explorer 7.0 i wersje nowsze,
 • Mozzila Firefox (najnowsza wersja),
 • Google Chrome (najnowsza wersja),

 

oraz obsługujące program Adobe Acrobat Reader (aktualna wersja). Wymagany jest nieograniczony dostęp do protokołów http oraz https głównej domeny serwisu www.whynotworld.pl, otwarty dostęp do pliku „cookie”, dezaktywowany mechanizm blokowania wyskakujących okien (“pop-up windows”) oraz wyłączone narzędzia blokujące wyskakujące okna w ustawieniach Internet Explorer.

 1.  

6. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

 

7. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcją jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do IX niniejszego regulaminu.

 

II. DEFINICJE

 

Wszelkie terminy zapisane dużą literą mają znaczenie określone w punkcie Definicje.
W związku z ciągłym rozwojem Serwisu zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Regulaminu, w dowolnym momencie, o czym będziemy informować Użytkowników na stronie Regulaminu serwisu WhyNotWorld. Przed każdym korzystaniem z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu.

 

Podane niżej pojęcia oznaczają:

 

1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:

 1.  

 • połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,

 • możliwości skorzystania z ubezpieczenia turystycznego i dokonania jego rezerwacji

 • możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (w kraju i na świecie) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja),

 • możliwość skorzystania z wynajmu samochodu w dowolnie wybranym mieście (w kraju i na świecie) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usługi i ich zamówieniu (rezerwacja),

 • możliwości równoczesnej rezerwacji dowolnej kombinacji usług: biletu lotniczego, pokoju hotelowego, ubezpieczenia turystycznego oraz wynajmu samochodu w oparciu o zasady określone dla "Systemu Dynamicznego Pakietowania"

 

2.Operator (Operator Serwisu) – przedsiębiorca obsługujący Serwis i wystawiający Dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator wystawia w/w Dokumenty na podstawie umów zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie Internetowym. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

 1.  

3. Sprzedawca – WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i innych usług turystycznych za pośrednictwem portalu www.whynotworld.pl.

4. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji, Telefonicznego Centrum Obsługi. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

 

5. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

 1.  

6. Karta płatnicza - karta identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870).

 

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 

1. W celu zawarcia umowy należy za pośrednictwem strony internetowej https://www.whynotworld.pl/ dokonać wyboru usługi, będącej w aktualnej ofercie serwisu oraz podać dane rezerwacji. Następnie wypełnić wszystkie wymagane i/lub opcjonalne pola formularza rejestracyjnego. Przed dokonaniem rezerwacji i/lub transakcji należy zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu WhyNotWorld.pl oraz Regulaminów dotyczących poszczególnych usług. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu należy zaznaczyć odpowiednie pole pod formularzem rezerwacyjnym na etapie III – sprawdzenia wprowadzonych danych – w celu akceptacji zapisów Regulaminów.

 

Poprzez kliknięcie w przycisk "Rezerwuj" dochodzi do założenia rezerwacji w systemie.

 

2. Potwierdzenie rezerwacji i zawarcie umowy. W celu zakończenia procesu rezerwacji oraz zawarcia umowy, należy otworzyć wysłaną na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail, która zawiera informacje o zarezerwowanej usłudze wraz z danymi do zapłaty za zarezerwowaną usługę. Aby zakończyć transakcje należy opłacić zarezerwowaną usługę.

 

3. Dokonanie poprawnej rezerwacji poprzez czynności wskazane w pkt.2 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy. Użytkownik, wypełniając formularz rezerwacyjny, oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego dla celów rezerwacji w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że znane są jemu prawne konsekwencje podania nieprawdziwych danych.

 

4. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 1.  

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

 

1. Serwis został udostępniony Użytkownikowi wyłącznie w celu uzyskiwania informacji o miejscach podróży, sprawdzania dostępności dóbr i usług związanych z podróżowaniem oraz tworzenia wiążących rezerwacji lub zawierania innych wiążących transakcji z Dostawcami usług przewozowych i turystycznych tylko w sytuacji, gdy Użytkownik zamierza z nich skorzystać.

 

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

 

3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

 1.  

4. Dokonanie przez Użytkownika wiążącej rezerwacji lub zawarcie wiążącej transakcji jest oświadczeniem woli Użytkownika. Używanie Serwisu w innych celach jest zabronione.

 1.  

5. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba gwarantująca, że:

 1.  

 •  ma ukończone 18 lat,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w swoim imieniu,
 • będzie postępować zgodnie ze wszystkimi postanowieniami tego Porozumienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
 • będzie zawierać za pomocą Serwisu rezerwacje lub transakcje w swoim imieniu lub w imieniu osób, których stosowne pełnomocnictwa posiada,
 • wszelkie informacje, które wprowadzi na stronach Serwisu Internetowego są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne,
 • będzie uzyskiwać dostęp do Serwisu i korzystać z niego na koszt własny.

 

V. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 

1. Treści i informacje prezentowane na stronach Serwisu (włącznie z cenami i dostępnością usług przewozowych i turystycznych), jak również infrastruktura używana do udostępniania tych treści i informacji są własnością Operatora i Dostawców, z których korzysta Serwis.

 

2. Zachowując prawo do wykonywania niezbędnej kopii, zawierającej zarezerwowane usługi i dokumentów z nią związanych, Użytkownik, nie jest upoważniony do ich modyfikowania, kopiowania, dystrybuowania, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania i udzielenia licencji na ich używanie, a także do przesyłania, sprzedawania lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług, uzyskanych za pomocą lub przez Serwis Internetowy.

 

3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

 1.  
 • używanie Serwisu lub jego treści w jakimkolwiek komercyjnym celu niezwiązanym z planowaną podróżą,
 • tworzenie jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub podejmowanych z użyciem nieuprawnionych środków płatniczych Zgłoszeń Wiążących lub wiążących rezerwacji lub transakcji,
 • monitorowanie, kopiowanie lub uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści lub informacji udostępnionych w Serwisie przy użyciu robotów, programów-robaków, zautomatyzowanych interpreterów treści lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych bytów lub procesów w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora,
 • podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do obciążenia Serwisu Internetowego, łamanie, obchodzenie wprowadzonych w serwisie zabezpieczeń,
 • modyfikowania i fałszowanie potwierdzeń przelewu,
 • odwoływanie przelewu bankowego po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia zapłaty, pod rygorem dobrowolnej zapłaty równowartości strat przez BookingCity.pl spowodowanych nieodwołalnymi transakcjami.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI
 

1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji i zakupu na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.

3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

 

VII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1.  WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 

2.  WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Serwisie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji pozostałych świadczonych usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.

 

3. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług świadczonych przez Operatora.

 1.  

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

 

2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie whynotworld.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innej usługi turystycznej, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.

 1.  

3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

 1.  

4. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie whynotworld.pl.

 1.  

5. W związku z tym WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez whynotworld.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

 1.  

6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres [email protected] oświadczenia woli rezygnacji.

 1.  

7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

 1.  

IX. REZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

 

Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

 

X. ZAPYTANIA I REZERWACJA USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli

 

XI. ZAPYTANIA I ZAKUP UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia drogą internetową określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych AIG Europe Limited.

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych ERV AG.

 

XII. ZAPYTANIA I REZERWACJA SAMOCHODU

 

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy wynajmu samochodu.

 

XIII. REKLAMACJE

 

 1. 1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze WhyNotTRAVELspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: .

 2.  

 3. 2. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 4.  

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów oraz innych usług turystycznych.

 2.  

 3. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

 4.  

 5. 3. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze (bez sobót i niedziel) od godziny 8:00 do 18:00. Z BOK można kontaktować się:

 


Adres korespondencyjny:

 

WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn

Pliki do pobrania

Regulamin Serwisu Why Not WORLD

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.