Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Bilety Lotnicze

Regulamin Biletów Lotniczych

Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem serwisu www.whynotworld.pl, należącego do WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.


Niniejszy regulamin jest regulaminem szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu WHY NOT WORLD, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

 

1. Zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego

1.1 Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

1.2. Wymagane dokumenty podróży.

Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, w tym w szczególności: ważnego paszportu oraz wymaganej przy wjeździe do kraju docelowego wizy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.

1.3. Zapytanie o rezerwację.

W celu dokonania wyboru połączenia lotniczego, Użytkownik portalu wprowadza do formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.whynotworld.pl do właściwych rubryk następujące dane: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data przylotu, liczba pasażerów, przedział wiekowy osoby podróżującej. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez system opcji oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych (m.in. obowiązkiem użytkownika jest podanie ważnego telefonu kontaktowego). Dane pasażera muszą się zgadzać z danymi w paszporcie, w przypadku niezgodności tych danych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z rozbieżnością danych zawartych w paszporcie i w kwestionariuszu.

1.4. Potwierdzenie rezerwacji.

Po dokonaniu zapytania o rezerwację użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające informacje o wybranym połączeniu, numer rezerwacji w formacie „Rezerwacja XXXXXX”, informacje o cenie oraz formie płatności.

1.5. Cena

1.5.1. Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:

 • - taryfę (cena za przelot)
 • - podatki i opłaty lotniskowe
 • - opłatę za wystawienie biletu (transaction fee).

1.5.2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

1.5.3. Cena biletu może ulec zmianie w stosunku do ceny z dnia założenia rezerwacji z powodu zmieniających się kursów walut, w których przeliczane są podatki i opłaty w bilecie.

1.5.4. Opłata za wystawienie biletu jest wprowadzoną przez Sprzedawcę dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych. Opłaty przedstawiają się następująco, bez względu na to, jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

Dla jednego pasażera - osoba dorosła, dziecko, młodzież lub senior:

 • 35 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
 • 75 PLN za bilet na połączenia w Europie;
 • 95 PLN za bilet na pozostałe połączenia;

1.5.5. Informacja o wysokości dopłaty jest podana w serwisie oraz zostanie przesłana w potwierdzeniu rezerwacji.

1.5.6. Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży.

1.5.7. Linie lotnicze mogą skrócić okres ważności rezerwacji, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jednak ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Klienta.

1.5.8. Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną według danych podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.

1.6. Zakup biletu

1.6.1. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 18:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

1.6.2. W okresie ważności rezerwacji cena biletu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od operatora portalu. W takim przypadku klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

1.7. Formy płatności.

Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze zakupione na www.whynotworld.pl :

a) zapłata kartą kredytową

W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:

 • rodzaj karty / VISA, MASTERCARD.
 • numer kartkod CVC/CVV (kod znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to 3 ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu
 • data ważności karty
 • imię i nazwisko właściciela karty

Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.

W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji a bilet zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji do godziny 18.00. W przypadku rezerwacji dokonanych poza tymi godzinami, bilet zostanie wystawiony następnego dnia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:

 • podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych
 • braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności.

W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany a konsultant skontaktuje się z Państwem. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

b) zapłata przelewem elektronicznym

KotwicaRozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2 % wartości całego zamówienia.

c) zapłata przelewem bankowym

Płatność przelewem jest dozwolona tylko wtedy gdy transakcja jest dokonywana na minimum dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu.

Przelewów należy dokonywać na konto:

 

Pekao SA II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1
31-066 Kraków

nr konta 60 1240 1444 1111 0010 4154 5431


WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

 

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko pasażera (ów).

WAŻNE! Po dokonaniu przelewu wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer +48 12 655 16 14 lub drogą elektroniczną na adres .

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript. Potwierdzeniem dokonania przelewu jest również plik w formacie *.pdf generowany z systemu bankowego.

Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 h lub w dniu dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

1.7.1  Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności danych zawartych na bilecie elektronicznym oraz niezwłoczne poinformowanie biura WhyNotTRAVELspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa/O. Kielnarowa, jeśli występują jakieś niezgodności z oczekiwanymi parametrami podroży. W przypadku niezgodności spowodowanych przezWhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa/O. Kielnarowa pasażer możne dokonać bezkosztowej anulacji transakcji tylko w dniu wystawienia dokumentu przewozowego i w godzinach pracyWhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

2. Dostarczanie biletu lotniczego

2.1. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego

Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.whynotworld.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

2.2. W przypadku zgłoszenia woli otrzymania biletu lotniczego w innej formie niż wskazana w pkt. 2.1. prosimy o bezpośredni kontakt z WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, tel. +48 12 655 16 14 lub wysyłając email na adres: [email protected]

3. Odwołanie rezerwacji

3.1. Odwołanie rezerwacji przez klienta.

Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po wystawieniu biletu zwrotu można dokonać według warunków określonych w taryfie.

3.2. Odwołanie rezerwacji przez Sprzedawcę.

Potwierdzona rezerwacja może być odwołana przez Sprzedawcę w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez klienta taryfę lub Przewoźnicy wymienieni na bilecie nie mają podpisanej między sobą umowy Interline. W tej sytuacji klientowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze a jedynie zwrot całości kwot wpłaconych na poczet biletu.

4. Zwrot biletu

4.1. Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.whynotworld.pl, zgodnie z warunkami taryfy, pod warunkiem, że skasowanie rezerwacji nastąpi przed dniem wylotu.

4.2. Zwrot należności za bilet, następuje w zależności od zastosowanej formy płatności.

4.3.1. W przypadku dokonania zapłaty gotówką - zwrot następuje w biurze sprzedającego, w którym nastąpiła zapłata za bilety.

4.3.2. W przypadku dokonania zapłaty przelewem - zwrot następuje na wskazany przez klienta rachunek bankowy. (do 14 dni)

4.3.3.W przypadku dokonania zapłaty karta kredytową - zwrot następuje na rachunek karty kredytowej, którą dokonana została zapłaty (do 30 dni).

4.3. Klient w momencie rezygnacji z usługi lub anulacji opłaconej rezerwacji może zostać przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obciążony równowartością kosztów poniesionych na rzecz firmy obsługującej system płatności elektronicznych i kart kredytowych.

5. Zmiana rezerwacji zakupionego biletu

5.1. Klient ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę. W tym celu należy skontaktować się z Centrum Rezerwacji.

5.2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.

5.3. Każda zmiana biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości 100 zł.

5.4. W szczególnych przypadkach i zgodnie z warunkami taryfy, istnieje możliwość bezpłatnego anulowania biletu, tylko i wyłącznie w tym samym dniu, w którym został zakupiony, do godziny 15.00 pod numerem telefonu Centrum Obsługi +48 12 655 16 14.

6. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.whynotworld.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione, z co najmniej 3, 7 lub 14-dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na trzy, siedem lub czternaście dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.

6.2. Linia lotnicza może zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na adres e-mail o wymaganym terminie wpłaty.

7. Reklamacje

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty dostarczenia biletu za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje klienta w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

8. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

8.1. Za bilety zakupione na www.whynotworld.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

8.2. Wskutek dokonania zakupu biletu w Serwisie www. whynotworld.pl, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

8.3. Faktury elektroniczne za bilety lotnicze doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji

8.4. W przypadku dokonywania rezerwacji dla więcej niż jednego pasażera, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Klientów rezerwacji wieloosobowej i przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 8.3.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy, gdy Sprzedawca stwierdzi złamanie niniejszego regulaminu.

9.3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U.00. Nr 22 poz.2).

9.5 .Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub działania siły wyższej.

9.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę rozstrzygane są przez właściwy sąd w Polsce.

Pliki do pobrania

Regulamin - Bilety Lotnicze

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.