Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Hotele

Regulamin - Rezerwacje Hoteli

I. REGULACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczegółowym w stosunku do Regulaminu Serwisu WHY NOT WORLD, który ma zastosowanie w wypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

2.  WhyNotTRAVEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie jest stroną umów o świadczenie usług hotelarskich oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Zawierane za pośrednictwem portalu www.whynotworld.pl umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane na podstawie ogólnych warunków umów poszczególnych usługodawców.

3.  Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

3.1. Dostawca- dostawca usług hotelarskich, lub z nimi związanych, tj. partner WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oferujący Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej www.whynotworld.pl oraz innych stron należących do podmiotów współpracujących z WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa swoje usługi szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach; listę dostawców usług hotelowych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu,

3.2. Usługi hotelarskie lub hotelowe- krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych,

3.3. Produkty pakietowe- indywidualnie skonfigurowane przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji rozwiązanie stanowiące pakiet podróży, w skład którego wchodzi kilka pojedynczych usług w zakresie skorzystania z usługi przewozowej (transport lotniczy) i rezerwacji usługi hotelarskiej, wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi, dostępne za pośrednictwem portalu www.whynotworld.pl.

4.  Przedmiot Regulacji

4.1. Niniejszy Regulamin normuje zasady udostępniania na stronie internetowej www.whynotworld.pl usług hotelowych partnerów turystycznych WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Użytkownikom, którzy chcą złożyć stosowną rezerwację.

4.2.  WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zapewnia Użytkownikowi:

4.2.1.     bezpośredni dostęp do oferowanych przez dostawców usług hotelarskich, które dotyczą obiektów znajdujących się zarówno w kraju jak i za granicą,

4.2.2.     możliwość skorzystania z produktów pakietowych indywidualnie konfigurowanych.

5.  Wystawianie faktur i sposób ich doręczania:

5.1. Za usługi hotelowe zakupione w WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za pośrednictwem strony internetowej www.whynotworld.pl wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca, 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Wskutek dokonania zakupu usługi hotelowej w WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, o którym mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

5.2. Faktury elektroniczne za usługi hotelowe doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.

 

II. MOŻLIWE RODZAJE REZERWACJI USŁUG HOTELARSKICH

 

1.  W zależności od oferty poszczególnych dostawców, wyróżnia się następujące zasady rezerwacji i dokonywania odpłatności za usługi hotelarskie:

1.1. Dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu bezpośrednio na rzecz oferującego obiekt dostawcy - brak wpłaty na rzecz WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

1.2. Dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji przy jednoczesnym uregulowaniu przez Użytkownika zapłaty w terminach wynikających z oferty obiektu na rzecz WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w jednej z form płatności podanej niżej w punkcie IV.

 

III. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH

 

1.  Zapytanie o rezerwację

Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelarskiej wybierając jedną z dostępnych opcji: elektroniczny System Rezerwacji dostępny na www.whynotworld.pl, albo kontakt telefoniczny pod numer Centrum Obsługi albo poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

  2.   Potwierdzenie zapytania i ceny

2.1. Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelarskiej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.

2.2. Założenie i posiadanie rezerwacji przez Użytkownika jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelarskiej. Użytkownikowi przysługuje możliwość anulacji rezerwacji usługi hotelowej na zasadach określonych w pkt. V.

2.3. Cena usługi hotelarskiej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania.

W przypadku, gdy rezerwowana usługa stosownie do warunków jej rezerwacji wymaga dokonania przez Użytkownika należnej wpłaty na rzecz WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowacena usługi podana w potwierdzeniu rezerwacji nie jest gwarantowana aż do momentu otrzymania płatności przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

2.4.  Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.

  3.  Złożenie zamówienia usługi hotelarskiej

3.1.   Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.

3.2.   Zrozumienie warunków rządzących danym cennikiem pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.

3.3.   Każda rezerwacja/zgłoszenie jest przekazywane przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w imieniu Użytkownika do danego dostawcy, jako deklaracja zamówienia.

3.4.   Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się Klienta w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas i warunki anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.

3.5.   Klient ponosi pełne koszty anulacji rezerwacji w przypadku przekroczenia bezkosztowego terminu anulacji rezerwacji.

  4.  Potwierdzenie rezerwacji.

Wydrukowane przez Użytkownika oraz otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelarskiej.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 

  1.  Formy płatności.

1.1. W przypadku, gdy płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu bezpośrednio na rzecz dostawcy, oferta zawiera szczegółowe dane niezbędne do dokonania stosownych opłat.

1.2. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą dotyczącą danego obiektu płatność za usługę ma być dokonana przed przybyciem do obiektu na rzecz WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaakceptowane są dwie formy płatności za usługi transferowe:

1.2.1.   Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym,

1.2.2.   Płatność przelewem lub wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w dowolnej placówce bankowejna terenie Polski.

1.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 podpunkt.1.2 niniejszego regulaminu, wyboru preferowanej formy płatności dokonują Klienci w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, przy czym:

1.3.1.   Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.whynotworld.pl obiekty (lokale), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed terminem okresu korzystania z obiektu (lokalu). Wybierając, jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną za usługę.

1.4. Płatności przelewem należy dokonywać na rachunek:

 

Pekao SA II Oddział w Krakowie

ul. Kapelanka 1

31-066 Kraków

nr konta 60 1240 1444 1111 0010 4154 5431

 

1.5.  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.

1.6. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym.

1.6.1.   Użytkownik Systemu Rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się karta płatniczą VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.)

1.6.2.   Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

1.6.3.  Wybierając, jako formę płatności "karta płatnicza" Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty płatniczej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a następnie obciążana kwotą należną za zakupione usługi.

1.6.4.   Uwaga! Podanie błędnych danych karty płatniczej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

1.7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po wybraniu tego rodzaju płatności następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl gdzie realizowana jest płatność. Przy takim rodzaju płatności, do wyceny dodawana jest opłata w wysokości 2 % wartości całego zamówienia.

1.8. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.

1.9. Klient w momencie rezygnacji z usługi lub anulacji opłaconej rezerwacji może zostać, przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obciążony równowartością kosztów poniesionych na rzecz firmy obsługującej system płatności elektronicznych i kart kredytowych.

 

V. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI / ZAMÓWIENIA

 

  1.   Anulowanie rezerwacji/zamówienia.

1.1. Rezerwacja zakwaterowania podlega polityce rezygnacji przedstawionej na stronie rezerwacji danego dostawcy.

1.2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego Użytkownika.

W celu uniknięcia nadużyć w Systemie Rezerwacji i nieobciążania dostawców fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelarskiej. To samo dotyczy sytuacji, w której WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty płatniczej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Użytkownik wyraża zgodę na transfer jego danych osobowych oraz danych innych osób, w których imieniu dokonuje rezerwacji, przez WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do dostawców w celu ułatwienia procesu rezerwacji oraz oferowania Użytkownikom ewentualnego posprzedażowego wsparcia za pośrednictwem strony internetowej WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

2.  Ewentualne roszczenia Użytkowników oraz wnioski odszkodowawcze za szkody przez nich poniesione winny być wnoszone oraz wykonywane wobec właściwych dostawców. WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa odpowiada wyłącznie za zawinione przezeń nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa.

3. Ani WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ani inne firmy współpracujące z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców, nie ponoszą odpowiedzialności za jakikolwiek błąd w jej systemach lub tychże firm, które spowodują niemożność wykonania transakcji lub za jakość produktów dostępnych na platformie www firm, oferowanych Użytkownikom przez poszczególnych dostawców. Rolą WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i innych firm współpracujących z nią w zakresie dostarczania baz danych o obiektach hotelarskich dostawców jest stworzenie Użytkownikowi dostępu do bezpośrednich ofert prezentowanych przez poszczególnych dostawców.

4. Informacje o hotelach i standardach ich usług.

4.1. Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w Systemie Rezerwacyjnym WhyNotTRAVEL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania usługi hotelowej z powodów leżących po stronie Hotelu lub z powodu nie podporządkowania się Gości hotelowych przepisom porządkowym i/lub regulaminowi pobytu w Hotelu.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania

Regulamin Hoteli w Systemie Merigo - Hotele na Świecie

Regulamin Hoteli w Systemie NETMEDIA - Hotele w Polsce

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.